Dit is zoals een begeleidende brief. Het doel is om de veranderingen te markeren, aangezien ik aanneem dat de lezer het druk heeft.

Sinds het laatste 5 jaar, ik heb:

 • Ben gericht op UX en gebruikers reizen; omdat ik denk dat dit een betere carrière is. Dit is geen grote verander in het bedrijf, aangezien mijn tweede graad meerdere eenheden hierover had.
 • Ik ben erg blij dat de doelen van “accessible web” [toegankelijk internet?] uit 2000 nu relatief eenvoudig zijn. Ik ben misschien de ideale leeftijd / cultuur / opties voor een carrière als ontwikkelaar, maar internet zou meer nuttig zijn voor een grote scala van personen dan mij.
 • Onlangs heb ik voornamelijk client-side JS gebruikt; en complexe SQL / aggregaten (de servercode voor de deelnemende API is heel eenvoudig).
 • Ik heb recentelijk grote scala werk met JS-frameworks gebruiken gedaan ~ Angular2, React en Vue2 (een product met elk). Als u hebt iemand om onhandige stapels van tallen uit te leggen met hulp van grafieken nodig, ben ik een sterke concurrent.
 • Mijn huidige werkgever heeft een genereus boekenbudget dat ik heb gebruikt (en sommige heb ik er zelf gekocht). Zie reading-list alstublieft.
 • Ik gebruik testen als een proces om betrouwbare ontwikkelingskosten maken en betrouwbare tijdschema's te bieden, zodat de rest van het bedrijf kan vooruit gaan. Ik heb een verscheidenheid OSS-tools gebouwd om dit methode aan ondersteunen te macht.
 • Ik heb na februari 2020 heb Nederlands geleerd, aangezien. Ik wil mijn volgende rol in Amsterdam of London beginnen. Deze tekst is met tools gemaakt; vloeiend Nederlands is mijn ambitie, niet mijn actueel vaardigheid.
 

This resource is like a covering letter, but aimed at people who have seen this site previously. The objective is to hi-light the changes, as I assume the reader is busy.

Over the last five years I have:

 • Been focussing on UX and user journeys; as I think this is a better career. This isn't a big pivot; as my second degree had quite a large focus on this.
 • I am really pleased to note that things I wanted with respect to “ability” web use in 2000, are now relatively simple. This sentence is unchanged from the first edition, and I still think its an important point. I may be the ideal age/culture/options for a career as a developer, but the internet should be usable more a wider range of people than me.
 • Recently I have been using mostly client side JS; and complex SQL/aggregates (the server code for the joining API is very simple).
 • I have recent use on a wider range of JS frameworks ~ Angular2, React and Vue2 (a product on each). If you need a person to explain awkward piles of numbers using graphs, I am very strong contender.
 • My current employer has a generous book budget which I have been using (and some I bought myself). Please see reading-list.
 • I use testing as a process to provide reliable development costing and reliable timescales, so the rest of the business can move forwards. I have built a number of OSS tools to support this deliverable.
 • After February 2020 I have been spending time every day on Dutch. I will start my next role in Amsterdam or London.


I will move the page template (i.e. title/ footer etc) over to Netherlands when there are more pages in “Nederlands”.
The flags are taken from Wiki, they are under a PublicDomain license. They are available from 1 and 2.